Nowości

!!! ważne dla przedsiębiorcy !!!

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dotychczasowy format karty charakterystyki będzie można stosować do 31 grudnia 2022 r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany takie jak:

  • nowe wymagania w umieszczaniu w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci substancji
  • wymóg podania informacji o właściwościach substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
  • dostosowanie przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,
  • dostosowanie do przepisów załącznika VIII do Rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP);
  • obowiązek umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego dla substancji, współczynnika M i oszacowanej toksyczności ostrej ATE, ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).