Nowości

 • Dz.U.2016 poz.1220
  Obwieszczenie Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U.2015 poz.1422
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Dz.U.2015 poz.675
  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • Dz.U.2014 poz.1278
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Dz.U.2011 nr 102 poz.586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw
 • M.P.2011 nr 18 poz.187
  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • Dz.U.2011 nr 33 poz.166
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy